ןלוגהו דעלג ירה לש ביהרמ ףונל םיפוצ ונלש םירמיצה


.הפק תכרעו ילמשח םוקמוק ,לגורקימ ,ררקמ ,ןוחבטמ
.תחלקמו םיתוריש ,תיגוז הטימ ,YES ל תרבוחמ היזיולט
.יזוק'ג םירדחה דחאב
 
   
.ףוזיש תוטימו תואסכ ,יזוק'ג ,קינקיפ תונחלוש ,תואשדמ
.דייוצמ ויקיברב םחתמ ןכ ומכ
 
 
!תמלשומ השפוח םכל תושעל ןוצרו םח סחי
 
     

 

ןאכ וצחל דועו יזוק'גה ,םירדחה ,רצחה לש תונומתב הייפצל

 

הרישעו תיתיב רקוב תחורא ללוכ חוריאה


הייחשה תכירבל םניח הסינכ -הנועב

 

:רשק תריציל

04-6751881 .לט
04-6709046 .סקפ
052-971499 .דיינ