תיגוז הטימ

...עיגרמ יזוק'ג


רצחה


 
רזבואמ חבטמ